มุมมอง มุมคิด 12 : ทุนฝึกอบรมสำหรับผู้มีศักยภาพสูง (Talent network) / สำนักงาน ก.พ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักงาน ก.พ., 2562. - 282 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

บรรณานุกรม: หน้า 281-282.

สังคมสูงอายุ : ประสบการณ์จากรุ่นพี่ญี่ปุ่นสู่รุ่นน้องไทย / นโยบายภาษีกับการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ / การเปลี่ยนแปลงนโยบายด้านการเกษตร / แนวคิดจากญี่ปุ่นสู่การพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างสรรค์นวัตกรรม / การพัฒนาองค์กรด้วย Job rotation / เรียนรู้จาก “ถิ่นกำเนิดของดวงอาทิตย์” / แนวทางการลดภาระทางการคลังจากการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ / ปิดมุมมองระบบราชการไทยผ่านหน้าต่าง Society 5.0 / เจอทั้ง Disruptive technology และ Aging society ระบบราชการไทยจะไปทางไหนดี? / บทเรียนจากญี่ปุ่นและแนวทางการนำมาปรับใช้กับประเทศไทย / แนวคิดเพื่อจัดตั้งหน่วยงานต้นแบบสำหรับรัฐบาลดิจิทัล / สังคมสูงวัยกับแรงงานภาคการเกษตรไทย / การบริหารจัดการแบบร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม / ประชารัฐ การพัฒนาการอาชีวศึกษาเพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจ 10 อุตสากรรมเป้าหมาย / ถอดบทเรียนจากเยอรมนีสู่ประเทศไทย / การส่งเสริมปัจจัยที่สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาประเทศ / การเจรจาไกล่เกลี่ย เครื่องมือสู่ความสมานฉันท์ / หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) กับการตรวจสอบการบริหารจัดการภาครัฐกรณีศึกษาของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี / แนวคิดในการพัฒนาเมืองภายหลังการรวมประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอมนี / การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : พลังเปลี่ยนแปลงประเทศไทยในเวทีการแข่งขันเศรษฐกิจโลก / การเปลี่ยนแปลงองค์กรกับดักเดิมและมุมมองใหม่ / การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงในบริบทงานวัฒนธรรม / การรักษาคนไว้ในองค์กร / ภาวะผู้นำและการปรับตัวเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล / ภาวะผู้นำและการสร้างแรงจูงใจในการทำงานเพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่เป็นเลิศ / การเปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมความเข้มแข็งขององค์กร / การส่งเสริมการนำตนเองบนหลักธรรมาภิบาลแก่บุคลากรเพื่อบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน กปร. / จิราพร ขีดดี -- ชวิกา โชติวิทยาธานินทร์ -- ฐะปะนีย์ เครื่องประดิษฐ์ -- ณัฐกานต์ วงศ์ฝั้น -- ทวีทรัพย์ ศรีขวัญ -- ธนศักดิ์ เลิศพิชิตกุล -- มนทิรา มหินชัย -- มนพะงา เล็กขาว -- รวีกิติ์ พุฒิธนกร -- ภาวะผู้นำในระดับหัวหน้างานของกรมมลพิษ / วานิช สาวาโย -- ความแข็งแกร่งจากภายใน สร้างได้ด้วยพัฒนาคน วิภาวี วรรณพงษ์ -- อนุชา ศรีเริงหล้า -- อรปรียา จึงพาณิชย์ -- อัญชลี นวลศรี -- อุมา ศรีสุข -- ณัฐนรีย์ สีหะวงษ์ -- เทพรัตน์ วงศ์เจริญวนกิจ -- ปฏิภาณ ชัยลังกา -- พรมงคล ชิดชอบ -- พอฤดี คลังภรณ์ -- ภาณิวัฒน์ โทนุบล -- ภูริวรรษ คำอ้ายกาวิน -- มาติกา เติมผาติ -- รัชฏา สุขขา -- Delivering justice สินีนาฏ มะปรางทอง -- สุจิตรา นำทอง -- สุปราณี สถิตชัยเจริญ -- อรนุช วรรณภิญโญ -- ภญ.ดร.อรรัตน์ หวั่งประดิษฐ -- อัษราภัค สำเภาแก้ว.


ข้าราชการ--การฝึกอบรม--ไทย.
ผู้สูงอายุ--ภาวะสังคม.
ภาวะผู้นำ.


เยอรมนี--การเมืองและการปกครอง.

JQ1746.Z13I6 ม742 2562
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ผู้จัดพิมพ์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter