สุนทรชัย ชอบยศ, ผู้แต่ง.

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : ว่าด้วยแนวคิดและแนวทางเชิงประยุกต์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน / สุนทรชัย ชอบยศ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - มหาสารคาม : โครงการผลิตและเผยแพร่ตำราและผลงานวิชาการ (COPAG Press) วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2562. - 246 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม

บรรณานุกรม (หน้า [231]-243) และดัชนี.

บทที่ 1 ปฐมบทแห่งความกระหายประวัติศาสตร์ท้องถิ่น -- บทที่ 2 หน้าตาของประวัติศาสตร์ -- บทที่ 3 แนวคิดว่าด้วยประวัติศาสตร์ท้องถิ่น -- บทที่ 4 แนวทางการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น -- บทที่ 5 แนวทางการประยุกต์ใช้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น -- บทที่ 6 กระประยุกต์ใช้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : การสร้างความตระหนักและสำนึกรักท้องถิ่นและการต่อสู้กับอำนาจรัฐและทุนภายนอก -- บทที่ 7 กระประยุกต์ใช้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : การเสริมสร้างการท่องเที่ยวท้องถิ่น -- บทที่ 8 กระประยุกต์ใช้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : การเสริมสร้างการศึกษาของคนในท้องถิ่น -- บทที่ 9 ปัจฉิมบท : ประวัติศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น.

9786164974913 ปกอ่อน ;


ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น.
การพัฒนาชุมชน--ไทย.

DS571 ส75 2562
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter