เอก ศิริโชคธรรมกุล, 2523- ผู้แต่ง.

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการนำนโยบาย “5 ก้าวย่างแห่งการเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์” ไปปฎิบัติ : ศึกษาเฉพาะกรณีเรือนจำและทัณฑสถานเขต 10 กรมราชทัณฑ์ = Factors influencing successful implementation of "5 steps in changing the Thai corrections" policy : a case study of prisons and correctional region 10 department of corrections / Factors influencing successful implementation of "5 steps in changing the Thai corrections" policy : a case study of prisons and correctional region 10 department of corrections นายเอก ศิริโชคธรรมกุล. - 2561. - [ก]-ฒ, 343 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ร.ม.(บริหารรัฐกิจ))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [287]-296.

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับความสำเร็จของการนำนโยบาย "5 ก้าวย่างแห่งารเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์" ไปปฏิบัติในเรือนจำและทัณฑสถานเขต 10 กรมราชทัณฑ์ (2) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการนำนโยบาย "5 ก้าวย่างแห่งารเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์" ไปปฏิบัติ และ (3) เสนอแนะกลยุทธ์ในการนำนโยบาย "5 ก้าวย่างแห่งารเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์" ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ ผลการวิจัยพบว่า (1) ความสำเร็จของการนำนโยบาย "5 ก้าวย่างแห่งารเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์" ไปปฏิบัติ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 81.2 (2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการนำนโยบาย "5 ก้าวย่างแห่งารเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์" ไปปฏิบัติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (3) กลยุทธ์ในการนำนโยบาย "5 ก้าวย่างแห่งารเปลี่ยนแปลงราชทัณฑ์" ไปปฏิบัติสู่ความสำเร็จ ได้แก่ สร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดี พัฒนาสิ่งจำเป็นพื้นฐาน สร้างมาตรฐานการบริหารงาน ลดความแออัด ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม เป็นต้น.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ --วิทยานิพนธ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ --วิทยานิพนธ์.


การบริหารงานราชทัณฑ์--ไทย--กรุงเทพฯ

Thes วจ 2 อ76 2561

เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์, อาจารย์ที่ปรึกษา. พนมพัทธ์ สมิตานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter