พรนภา ลือตาล, 2524- ผู้แต่ง.

การดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามแนวคิดพัฒนามนุษย์ของฉือจี้: กรณีศึกษาโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ = The operation for student’s desirable characteristics development based on Tzu Chi’s humanities approach: a case study of Chiang Mai Tzu Chi School / Operation for student’s desirable characteristics development based on Tzu Chi’s humanities approach: a case study of Chiang Mai Tzu Chi School นางสาวพรนภา ลือตาล. - 2560. - [ก]-ฏ, 225 แผ่น : ภาพประกอบ(สีบางภาพ) ; 30 ซม

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม.(บริหารการศึกษา))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [210]-213.

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาแนวคิดพัฒนามนุษย์ของฉือจี้ มาใช้ในการบริหารและดำเนินงานพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน (2) ศึกษาผลการใช้แนวคิดพัฒนามนุษย์ของฉือจี้ มาใช้ในการดำเนินงานพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน และ (3) ศึกษาแนวทางพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ตามแนวคิดพัฒนามนุษย์ของฉือจี้ การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตและการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 32 คนประกอบด้วย ผู้บริหารจำนวน 1 คน ครูและบุคลากร 7 คน นักเรียน 12 คน และตัวแทนผู้ปกครอง 12 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา การวิจัยปรากฏผลดังนี้ (1) แนวคิดพัฒนามนุษย์ของฉือจี้ที่นำมาใช้ในพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนของโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่ คือ หลักพรหมวิหารสี่ ได้แก่ เมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา (2) ผลการใช้แนวคิดพัฒนามนุษย์ของฉือจี้เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักพรหมวิหารสี่ สามารถพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนอย่างเด่นชัด เป็นที่พึงพอใจของชุมชน ผู้ปกครอง องค์กรและหน่วยงานต่างๆ แต่มีปัญหาเรื่องผู้ปกครองบางส่วนยังไม่เข้าใจในแนวทางการจัดการศึกษาของฉือจื้อย่างชัดเจน ทำให้ผู้ปกครองกลุ่มดังกล่าวไม่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับโรงเรียน ส่งผลให้นักเรียนบางส่วนไม่สามารถนำแนวทางตามวิถีของฉือจี้ไปใช้ในครอบครัวหรือสังคมภายนอกได้อย่างสม่ำเสมอ และ (3) แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนควรมีการให้รางวัล เกียรติบัตร ชมเชยนักเรียนที่ได้ปฏิบัติดี ทางโรงเรียนเน้นการสร้างความเข้าใจกับทางบ้านเพื่อให้เกิดความร่วมมือในทิศทางเดียวกัน และเน้นการฝึกให้นักเรียนมีค่านิยมที่ถูกต้อง มีความเข้มแข็ง และกล้าหาญที่จะดำเนินชีวิตในสังคมตามแนวทางที่ถูกต้องและมีคุณธรรม.


โรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่--นักเรียน.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารการศึกษา --วิทยานิพนธ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.


นักเรียน--การดำเนินชีวิต.
จริยธรรมนักเรียน.

Thes ศษ 2 พ43 2560

ชูฃาติ พ่วงสมจิตร์, อาจารย์ที่ปรึกษา. รัตนา ดวงแก้ว, อาจารย์ที่ปรึกษา.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter