ขจรพรรณ คงวิวัฒน์, 2515- ผู้แต่ง.

ผลของโปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง จังหวัดกาญจนบุรี = Effects of preventive behavior developing program for patients with cerebrovascular disease risk at Kanchanaburi Province / Effect of preventive behavior developing program for patients with cerebrovascular disease risk at Kanchanaburi Province นางขจรพรรณ คงวิวัฒน์. - 2559. - [ก]-ฎ, 184 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน)) -- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2559.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [109]-122.

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง การรับรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง พฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และความดันโลหิตของผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงระหว่างก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โปรแกรมพัฒนาพฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง และแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ สถิติพรรณา สถิติทดสอบที สถิติทดสอบวิลคอกซันชายน์แรงค์ และสถิติทดสอบแมนวิทนีย์ยู ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองมีความรู้และการรับรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง พฤติกรรมป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง และมีความดันโลหิตซีสโตลิกหลังการทดลองสต่ำกว่าก่อนการทดลอง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และหลังการทดลองกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน --วิทยานิพนธ์.


โรคหลอดเลือดสมอง.
ความดันเลือดสูง--การป้องกันและควบคุม.

Thes พย 2 ข24 2559

วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล, อาจารย์ที่ปรึกษา. มุกดา หนุ่ยศรี, อาจารย์ที่ปรึกษา.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter