สุรศักดิ์ จินาเขียว, 2522- ผู้แต่ง.

การพัฒนารูปแบบการบริการงานผู้ป่วยนอกตามแนวคิดโลจิสติกส์ โรงพยาบาลพบพระ จังหวัดตาก = The development of a logistic-based health service model for the out-patient department at PhopPhra Hospital, Tak Province / Development of a logistic-based health service model for the out-patient department at PhopPhra Hospital, Tak Province นายสุรศักดิ์ จินาเขียว. - 2560. - [ก]-ฎ, 189 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)) -- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [124]-130.

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปัญหา พัฒนารูปแบบและเปรียบเทียบการใช้รูปแบบการบริการงานผู้ป่วยนอกตามแนวคิดโลจิสติกส์ โรงพยาบาลพบพระ จังหวัดตาก กลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยที่มารับบริการงานผู้ป่วยนอก จำนวน 260 คน เครื่องมือที่ใช้ในการร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงมาตรฐาน มัธยฐานส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์ และสถิติทดสอบที ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้ป่วยพึงพอใจต่อคุณภาพบริการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2) รูปแบบการบริการงานผู้ป่วยนอกพัฒนาขึ้นมีแนวทางและคู่มือการให้บริการที่เน้นการบริการมาตรฐานวิชาชีพ และ3) เปรียบเทียบการใช้รูปแบบการบริการรูปแบบใหม่กับรูปแบบเดิม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล --วิทยานิพนธ์.


ผู้ป่วยนอก--ไทย--ตาก.
การบริการทางการแพทย์.

Thes พย 1 ส77 2560

อารี ชีวเกษมสุข, อาจารย์ที่ปรึกษา. พิสิษฐ์ จันทร์วราสุทธิ์, อาจารย์ที่ปรึกษา.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter