ชุติมา เทพอวยพร, 2516- ผู้แต่ง.

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 5 Factors influencing learning organization of nursing departments at community hospitals in Regional Health 5 / Factors influencing learning organization of nursing departments at community hospitals in Regional Health 5 นางชุติมา เทพอวยพร. - 2560. - [ก]-ฎ, 107 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (พย.ม. (การบริหารการพยาบาล)) -- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [63]-74.

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และอิทธิพลของการสื่อสารในองค์การ การทำงานเป็นทีมและการประสานงานการพยาบาลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 5 กลุ่มตัวอย่างพยาบาลวิฃชาชีพกลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน เขตสุขภาพที่ 5 จำนวน 19 แห่ง จำนวน 118 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงมาตราฐาน และการวิเคราะห์ถดถยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรแนขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า พยาบาลวิชาชีพมีการรับรู้ 1) ปัจจัยที่มีผลต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ได้แก่ การสื่อสารในองค์การ การทำงานเป็นทีมและการประสานงานระหว่างทีม อยู่ในระดับมาก 2) ความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับมาก 3 ) การทำงานเป็นทีมและการประสานงานระหว่างทีม และการสื่อสารในองค์การ มีอิทธิพลทางบวก และความแปรปรวน ได้ร้อยละ 81.50 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการบริหารการพยาบาล --วิทยานิพนธ์.


การเรียนรู้องค์การ.
การพยาบาล--การจัดการ.

Thes พย 1 ช74 2560

วาริณี เอี่ยมสวัสดิกุล, ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์. มุกดา หนุ่ยศรี, อาจารย์ที่ปรึกษา.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter