จำลอง นามูลตรี, 2510- ผู้แต่ง.

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย = Factors affecting on choosing further learning program of upper secondary students / Factors affecting on choosing further learning program of upper secondary students นายจำลอง นามูลตรี. - 2561. - [ก]-ญ, 115 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศษ.ม. (การแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา)) -- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [83]-91.

มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยทำนายด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ การเลือกศึกษาต่อ และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทำนายกับการเลือกศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 374 คน ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยทำนายด้านแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และการเลือกศึกษาต่อ อยู่ในระดับมาก และความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทำนายกับการเลือกศึกษาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยา --วิทยานิพนธ์.


แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์.
นักเรียนมัธยมศึกษา--การศึกษาต่อ.

Thes ศษ 4 จ66 2560

วัลภา สบายยิ่ง, อาจารย์ที่ปรึกษา. นิธิพัฒน์ เมฆขจร, อาจารย์ที่ปรึกษา.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter