สาวิตรี สกลเศรษฐ, 2521- ผู้แต่ง.

การจัดการความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ = Knowledge management of office of the National Economic and Social Development Board / Knowledge management of office of the National Economic and Social Development Board / นางสาวสาวิตรี สกลเศรษฐ. - 2561. - [ก]-ฎ, 233 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (บริหารรัฐกิจ)) -- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [199]-206.

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการการจัดการความรู้ / ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จ / ระดับความเป็นองค์การ และวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 245 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ผู้บริหารเชิงลึก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงมาตราฐาน การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน การวิเคราะห์ถดถยพหุคูณ และการวิเคราะห์เนื้อหาเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบว่า 1) กระบวนการจัดการความรู้ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน การค้นหา/บ่งชี้ความรู้ การสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึงความรู้ การแบ่งปั่นแลกเปลี่ยนความรู้ และการเรียนรู้โดยมีความคิดเห็นต่อกระบวนการจัดการความรู้อยู่ในระดับมาก 2) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จ มีดังนี้ ด้านประเมินผล ด้านแรงจูงใจของบุคลากร ด้านกระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ระดับความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ต่ำกว่าร้อยละ 80 และ 4) ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ ในการปฏิบัติงานควรส่งเสริมและจูงใจให้บุคลากรเข้าแลกเปลี่ยนความรู้โดยผ่านทางกิจกรรมการจัดการความรู้และควรประเมินการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การวางแผนและออกแบบการจัดการความรู้ในครั้งต่อไป.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ --วิทยานิพนธ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ --วิทยานิพนธ์.


การบริหารองค์ความรู้.
การเรียนรู้องค์การ.

Thes วจ 2 ส657 2561

จำเนียร ราชแพทยาคม, อาจารย์ที่ปรึกษา. จีระ ประทีป, อาจารย์ที่ปรึกษา.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter