เนตรนภา ขัติยศ, 2534- ผู้แต่ง.

การนำนโยบายการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนไปปฎิบัติในจังหวัดพะเยา = The national development policy implementation of the Thai Niyom YaegYuen project in Phayao Province / National development policy implementation of the Thai Niyom YaegYuen project in Phayao Province นางสาวเนตรนภา ขัติยศ. - 2561. - [ก]-ด, 374 แผ่น : ภาพประกอบ(ภาพสีบางภาพ) ; 30 ซม

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (บธ.ม. (บริหารรัฐกิจ)) -- มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [335]-347.

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสำเร็จ ความแตกต่างกันของความคิดเห็นของแต่ละอำเภอ ปัจจัยที่มีอิทธพลต่อ และเสนอแนวทางของการนำนโยบายการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนไปปฎิบัติในจังหวัดพะเยา เป็นการวิจัยแบบผสมวิธี กลุ่มตัวอย่างประชาชน จำนวน 816 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบสอบถามโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงมาตราฐาน การทดสอบค่าที การทดสอบค่าเอฟ ผลการวิจัยพบว่า 1) ระดับความสำเร็จในการนำนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนไปปฎิบัติในจังหวัดพะเยาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 2) แต่ละอำเภอมีความความคิดเห็นต่อความสำเร็จที่แตกต่างกัน 3) หลักธรรมาภิบาลกานำนโยบายไปปฏิบัติการมีส่วนร่วมของประชาชนและแรงจูงใจของเจ้าหน้าที่เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความสำเร็จ และ4) ควรมีการดำเนินโครงการให้ต่อเนื่องและปรับเงื่อนไขในการดำเนินโตรงการให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนมากยิ่งขึ้น.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ --วิทยานิพนธ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารรัฐกิจ --วิทยานิพนธ์.
โครงการไทยนิยมยั่งยืน--ไทย--พะเยา.


การพัฒนาประเทศ--นโยบายของรัฐ.

Thes วจ 2 น74 2561

เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์, อาจารย์ที่ปรึกษา. พนมพัทธ์ สมิตานนท์, อาจารย์ที่ปรึกษา.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter