สุบัณฑิต หลวงศรี, 2525- ผู้แต่ง.

ปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 : ศึกษากรณีการได้มาซึ่งนายกรัฐมนตรี การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา และอำนาจในการยุบสภา = The governance of state under the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 : a case study of problems on the head of executive, relations to the senate and power to dissolve parliament / Governance of state under the Constitution of the Kingdom of Thailand B.E. 2560 : a case study of problems on the head of executive, relations to the senate and power to dissolve parliament นายสุบัณฑิต หลวงศรี. - 2561. - [ก]-ฎ, 118 แผ่น ; 30 ซม

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [111]-117.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์ --การศึกษาเฉพาะกรณี.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิชาเอกกฎหมายมหาชน --การศึกษาเฉพาะกรณี.


การบริหารรัฐกิจ.
นายกรัฐมนตรี.
สมาชิกวุฒิสภา--การเลือกตั้ง.
การยุบสภา--ไทย.
การศึกษาอิสระ--กฎหมายมหาชน.

IS นต 2 ส739 2561
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter