อัญชลี สารรัตนะ, ผู้แต่ง.

การวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มตัวอย่างเดี่ยว : สำหรับหลักสูตรและการสอน / อัญชลี สารรัตนะ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2562. - 201 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 26 ซม

บรรณานุกรมและดัชนี.

9789740338666 ปกอ่อน ;


การศึกษา--วิจัย.
การออกแบบการทดลอง.

LB1028 อ62 2562
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter