แนวการศึกษาชุดวิชาสื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ = Media, innovation, and measurement and evaluation in science learning / ชุดวิชาสื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Media, innovation, and measurement and evaluation in science learning บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. - (17), [433] หน้า ; 26 ซม

9786161613709 ;


วิทยาศาสตร์--การสอนด้วยสื่อ--แบบฝึกหัด.
วิทยาศาสตร์--การวัดผล--แบบฝึกหัด.

STOU 29704 GS
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์. บัณฑิตศึกษา, ผู้จัดทำ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter