ประมวลสาระชุดวิชาสื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ = Media, innovation, and measurement and evaluation in science learning / ชุดวิชาสื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สื่อ นวัตกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ Media, innovation, and measurement and evaluation in science learning บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 2. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. - 3 เล่ม [(9), [354] ; (10), [360] ; (10), [351] หน้า] : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 26 ซม

บรรณานุกรม.

แนวคิดเกี่ยวกับสื่อและนวัตกรรมทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ / สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนชีววิทยา / สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเคมี / สื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนฟิสิกส์และดาราศาสตร์ / สื่อการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ในการสอนวิทยาศาสตร์ จำแนกตามวิธีสอน / ธนิศ ภู่ศิริ -- ดวงเดือน พินสุวรรณ์ -- ชาตรี ฝ่ายคำตา -- ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ -- นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์. หน่วยที่ 1. หน่วยที่ 2. หน่วยที่ 3. หน่วยที่ 4. หน่วยที่ 5. การผลิตและใช้ชุดการเรียนการสอนชุดฝึกทักษะกระบวนการ และชุดฝึกทักษะปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ / เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ / การสืบเสาะและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / การสร้างและการใช้สื่อเคลื่อนไหวโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ / การผลิตและใช้สื่อวิทยาศาสตร์อย่างง่าย / นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ -- จุฬารัตน์ ธรรมประทีป -- จุฬารัตน์ ธรรมประทีป -- อธิปัตย์ คลี่สุนทร, สุทธิดา จำรัส -- จันทร์ชัย หญิงประยูร, นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์. หน่วยที่ 6. หน่วยที่ 7. หน่วยที่ 8. หน่วยที่ 9. หน่วยที่ 10. ของเล่นและเกมทางวิทยาศาสตร์ / การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสื่อและนวัตกรรมด้านการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ / การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ / การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดความสามารถทางการคิดขั้นสูงทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์ / การวัดและประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ / ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, พิพัฒน์ คงทอง -- ดวงเดือน พินสุวรรณ์ -- สมคิด พรมจุ้ย -- สังวรณ์ งัดกระโทก -- สมคิด พรมจุ้ย, สังวรณ์ งัดกระโทก. หน่วยที่ 11. หน่วยที่ 12. หน่วยที่ 13. หน่วยที่ 14. หน่วยที่ 15.

9786161612412 (เล่ม 1) ; 9786161612870 (เล่ม 2) ; 9786161613051 (เล่ม 3) ;


วิทยาศาสตร์--การสอนด้วยสื่อ.
วิทยาศาสตร์--การวัดผล.

STOU 29704 GT

ธนิศ ภู่ศิริ. ดวงเดือน พินสุวรรณ์. ชาตรี ฝ่ายคำตา. ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์. นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์. นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์. จุฬารัตน์ ธรรมประทีป. จุฬารัตน์ ธรรมประทีป. อธิปัตย์ คลี่สุนทร. สุทธิดา จำรัส. จันทร์ชัย หญิงประยูร. นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์. ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์. พิพัฒน์ คงทอง. ดวงเดือน พินสุวรรณ์. สมคิด พรมจุ้ย. สังวรณ์ งัดกระโทก. สมคิด พรมจุ้ย. สังวรณ์ งัดกระโทก.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์. บัณฑิตศึกษา, ผู้จัดทำ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter