ชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย Thai political institutions and processes / [sound recording] = ซีดีเสียงประจำชุดวิชาสถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย [sound recording] สถาบันและกระบวนการทางการเมืองไทย [sound recording] Thai political institutions and processes [sound recording] สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, [2561] - 1 แผ่น (210 นาที) : ดิจิตอล ; 4 3/4 นิ้ว.

แนวคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและโครงสร้างอำนาจทางการเมือง / รัฐธรรมนูฐกับการเมืองการปกครองไทย / รัฐบาล / ระบบราชการกับกระบวนการบริหารการปกครอง / สถาบันตุลาการและกระบวนการยุติธรรม / วัฒนธรรมทางการเมืองกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองไทย / พรรคการเมืองกับกระบวนการทางการเมืองไทย / กระบวนการการเลือกตั้ง / ชรินทร์ สันประเสริฐ วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน อารดา โชติช่วง รังสิกร อุปพงศ์ วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ เสนีย์ คำสุข ธโสธร ตู้ทองคำ (16 นาที) -- (14 นาที) -- (15 นาที) -- (15 นาที) -- (12 นาที) -- (15 นาที) -- (14 นาที) -- (15 นาที). สถาบันพระมหากษัตริย์ / รัฐสภา / กระบวนการนิติบัญญัติ / กลุ่มผลประโยชน์และกลุ่มกดดัน / พลังอำนาจในการเมืองไทย / พลังอำนาจในการเมืองไทย การเมืองการปกครองส่วนท้องถิ่น / แนวทางการพัฒนาการเมืองไทย / ธโสธร ตู้ทองคำ จุมพล หนิมพานิช ธีรภัทร เสรีรังสรรค์ จุมพล หนิมพานิช จุมพล หนิมพานิช จุมพล หนิมพานิช ปธาน สุวรรณมงคล ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ (14 นาที) -- (14 นาที) -- (14 นาที) -- (15 นาที) -- (15 นาที) -- (15 นาที) -- (14 นาที) -- (18 นาที).


MP3


ไทย--การเมืองและการปกครอง

av STOU 80202 CDA-T 62/028

ชรินทร์ สันประเสริฐ. วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน. วิวัฒน์ เอี่ยมไพรวัน. อารดา โชติช่วง. รังสิกร อุปพงศ์. วรรณธรรม กาญจนสุวรรณ. เสนีย์ คำสุข. ธโสธร ตู้ทองคำ. ธโสธร ตู้ทองคำ. จุมพล หนิมพานิช. ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์. จุมพล หนิมพานิช. จุมพล หนิมพานิช. ปธาน สุวรรณมงคล. ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter