ประมวลสาระชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม = Research methodology and statistics for industrial environment / ชุดวิชาระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม ระเบียบวิธีวิจัยและสถิติสำหรับสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม Research methodology and statistics for industrial environment บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2661. - เล่ม [(11), [282] ; (11), [319] หน้า] : ภาพประกอบ ; 26 ซม

บรรณานุกรม.

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม / การวางแผนการวิจัย การทบทวนวรรณกรรมและสมมติฐานการวิจัย / การออกแบบการวิจัย / การวิจัยเชิงปริมาณในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม / การวิจัยเชิงคุณภาพในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม / กุลธิดา บรรจงศิริ -- สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์ -- พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์ -- สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์ -- พรทิพย์ เกยุรานนท์. หน่วยที่ 1. หน่วยที่ 2. หน่วยที่ 3. หน่วยที่ 4. หน่วยที่ 5. สถิตินอนพาราเมตริก / สถิติทางวิทยาการระบาดในงานสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม / การเลือกใช้สถิติสำหรับการวิจัย / การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย / การเขียนและการเผยแพร่รายงานวิจัย / สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรกุล -- ดุสิต สุจิรารัตน์ -- สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ -- จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ -- ศริศักดิ์ สุนทรไชย. หน่วยที่ 11. หน่วยที่ 12. หน่วยที่ 13. หน่วยที่ 14. หน่วยที่ 15.

9786161615987 (เล่ม 1) ; 9786161616946 (เล่ม 3) ;


อุตสาหกรรม--แง่สิ่งแวดล้อม--วิจัย.
อุตสาหกรรม--แง่สิ่งแวดล้อม--สถิติ.

STOU 59717 GT

กุลธิดา บรรจงศิริ. สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์. พรสวัสดิ์ ศรีสวัสดิ์. สุดาว เลิศวิสุทธิไพบูลย์. พรทิพย์ เกยุรานนท์. สุพิมพ์ ศรีพันธ์วรกุล. ดุสิต สุจิรารัตน์. สิริรัตน์ สุวณิชย์เจริญ. จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ. ศริศักดิ์ สุนทรไชย.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ. บัณฑิตศึกษา, ผู้จัดทำ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter