แนวการศึกษาชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ = Independent study / ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ การศึกษาค้นคว้าอิสระ Independent study หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต, บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562. - (9), [115] หน้า ; 26 ซม

9786161615253 ;


การศึกษาอิสระ--แบบฝึกหัด.
วิทยาการจัดการ--แบบฝึกหัด.

STOU 32733 GS 2561
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. บัณฑิตศึกษา,
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter