ประมวลสาระชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ = Independent study / ชุดวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ การศึกษาค้นคว้าอิสระ Independent study หลักสูตรบริหารธุรกิจ มหาบัณฑิต, บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562. - (8), [217] หน้า ; 26 ซม

บรรณานุกรม.

แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าอิสระ / การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านการจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระทางการเงินและการบัญชี / การศึกษาค้นคว้าอิสระทางการตลาด / การศึกษาค้นคว้าอิสระด้านการจัดการการดำเนินงานและเทคโนโลยี / กัลยานี ภาคอัต, ชุษณะ รุ่งปัจฉิม, พรทิพย์ ดีสมโชค, ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์, ศริศักดิ์ สุนทรไชย, สมจิต โยธะคง, ชมพู โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์, ทวี สุรฤทธิกุล -- ภาวิน ชินะโชติ, กิ่งพร ทองใบ -- วัลลภ บัวชุม -- ภูริพัฒน์ ชาญกิจ, สุรีย์ เข็มทอง -- จีราภรณ์ สุธัมมสภา, สิงหะ ฉวีสุข. หน่วยที่ 1. หน่วยที่ 2. หน่วยที่ 3. หน่วยที่ 4. หน่วยที่ 5.

9786161615154 ;


การศึกษาอิสระ.
วิทยาการจัดการ--การศึกษาและการสอน.

STOU 32733 GT 2561

กัลยานี ภาคอัต. ชุษณะ รุ่งปัจฉิม. พรทิพย์ ดีสมโชค. ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์. ศริศักดิ์ สุนทรไชย. สมจิต โยธะคง. ชมพูนุท โกสลากร เพิ่มพูนวิวัฒน์. ทวี สุรฤทธิกุล. ภาวิน ชินะโชติ. กิ่งพร ทองใบ. วัลลภ บัวชุม. ภูริพัฒน์ ชาญกิจ. สุรีย์ เข็มทอง. จีราภรณ์ สุธัมมสภา. สิงหะ ฉวีสุข.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ. บัณฑิตศึกษา, ผู้จัดทำ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter