เอกสารการสอนชุดวิชาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต = Tools and machines for manufacturing process / ชุดวิชาเครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต Tools and machines for manufacturing process สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. - 3 เล่ม [(13), [456] ; (12), [482] ; (12), [381] หน้า] : ภาพประกอบ ; 26 ซม

บรรณานุกรม.

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องมือกล วัสดุและการบำรุงรักษาในอุตสาหกรรม / วัสดุสำหรับเครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต / ระบบการวัด เครื่องมือวัดและอุปกรณ์ร่างแบบ / ทฤษฎีงานฝึกฝีมือเบื้องต้น / เครื่องมือกล / ธนกฤต โชติภาวริศ -- อิทธิเดช มูลมั่งมี, วิริยะ ชอบออมทรัพย์ -- กัมปนาท อ่วมกุล, คุณยุต เอี่ยมสอาด -- ราชันย์ พุกพิบูลย์ -- กิตติภัฎ รัตนจันทร์, ประมุข เจนกิตติยนต์, ณรงค์เดช พัฒนไพบูลย์. หน่วยที่ 1. หน่วยที่ 2. หน่วยที่ 3. หน่วยที่ 4. หน่วยที่ 5. เทคโนโลยีการตัดเฉือน / สารช่วยในการตัดเฉือน / อุปกรณ์ช่วยผลิตและอุปกรณ์ช่วยจับยึด / เทคโนโลยีแม่พิมพ์ / การเคลื่อนที่และการส่งผ่านกำลัง / ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ -- เริงทิวา ทิพยศักดิ์ -- อิศรา เชาระกำ -- วิโรช ทัศนะ -- กิตติภัฎ รัตนจันทร์, ประมุข เจนกิตติยนต์, ณรงค์เดช พัฒนไพบูลย์. หน่วยที่ 6. หน่วยที่ 7. หน่วยที่ 8. หน่วยที่ 9. หน่วยที่ 10. พื้นฐานการออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล / การเสียหายของวัสดุ / ศาสตร์ของการสัมผัส / การบำรุงรักษาในงานอุตสาหกรรม / ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือและเครื่องจักรกลการผลิต / ประชา บุณยวานิชกุล -- สยาม แก้วคำไสย์ -- ขนิษฐา วงษ์สีดาแก้ว -- สงกรานต์ บางศรัณย์ทิพย์ -- ธนกฤต โชติภาวริศ. หน่วยที่ 11. หน่วยที่ 12. หน่วยที่ 13. หน่วยที่ 14. หน่วยที่ 15.

9786161617387 (เล่ม 1) ; 9786161617462 (เล่ม 2) ; 9786161617547 (เล่ม 3) ;


เครื่องมือในการอุตสาหกรรม.
เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรม.

STOU 97315 T 2561

ธนกฤต โชติภาวริศ. อิทธิเดช มูลมั่งมี. วิริยะ ชอบออมทรัพย์. กัมปนาท อ่วมกุล. คุณยุต เอี่ยมสอาด. ราชันย์ พุกพิบูลย์. กิตติภัฎ รัตนจันทร์. ประมุข เจนกิตติยนต์. ณรงค์เดช พัฒนไพบูลย์. ศุภสิทธิ์ รอดขวัญ. เริงทิวา ทิพยศักดิ์. อิศรา เชาระกำ. วิโรช ทัศนะ. กิตติภัฎ รัตนจันทร์. ประมุข เจนกิตติยนต์. ณรงค์เดช พัฒนไพบูลย์. ประชา บุณยวานิชกุล. สยาม แก้วคำไสย์. ขนิษฐา วงษ์สีดาแก้ว. สงกรานต์ บางศรัณย์ทิพย์. ธนกฤต โชติภาวริศ.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ผู้จัดทำ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter