รัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, ผู้วิจัย.

รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง / ชุดวิชา 30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง การศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับสื่อการศึกษาชุดวิชา 30105 การบัญชีและการเงินเพื่องานก่อสร้าง คณะผู้วิจัย, นางสาวรัตตินันท์ ลีนะจารุสิทธิ์, นางวาณี บุณยะไวโรจน์, นางสาวจิตรนภา รุจิระชาติกุล, นายวิชัย วิชยศิริ. - [นนทบุรี] : ฝ่ายจัดระบบและวิจัยสื่อการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562. - ก-ฌ, 166, 22 หน้า : แผนภูมิ ; 30 ซม

ชื่อเรื่องจากปก.

บรรณานุกรม: หน้า [164]-166.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช--นักศึกษา--ทัศนคติ.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช--ตำรา--การประเมิน.


สื่อการสอน.

LC6223 ร63ก641 2562

วาณี บุณยะไวโรจน์, ผู้วิจัย. จิตรนภา รุจิระชาติกุล, วิชัย วิชยศิริ, ผู้วิจัย.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter