เอกสารการสอนชุดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร = Basic mathematics and science for agriculture / ชุดวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์พื้นฐานเพื่อการเกษตร Basic mathematics and science for agriculture สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562. - 3 เล่ม [(10), [353] ; (8), [191] ; (10), [488] หน้า] : ภาพประกอบ ; 26 ซม

บรรณานุกรม.

ฟังก์ชัน ลิมิตของฟังก์ชันและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน / อนุพันธ์ของฟังก์ชันและการประยุกต์ / ปริพันธ์และการประยุกต์ / สถิติพื้นฐาน / การประยุกต์สถิติในการพัฒนาด้านการเกษตร / กันย์ สุ่นยี่ขัน -- พัชรี หิรัญมาศสุวรรณ -- พันทิพย์ โตแก้ว -- สุดารัตน์ นิจสุนกิจ -- เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ, ธนาวรรณ บุทธิจักร. หน่วยที่ 1. หน่วยที่ 2. หน่วยที่ 3. หน่วยที่ 4. หน่วยที่ 5. แนวคิดเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ / ชีววิทยาพื้นฐาน / พันธุศาสตร์พื้นฐาน / เทคโนโลยีชีวภาพ / กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ -- กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์ -- จิตติมา กันตนามัลลกุล -- สัจจา บรรจงศิริ. หน่วยที่ 6. หน่วยที่ 7. หน่วยที่ 8. หน่วยที่ 9. เคมีของธาตุและสารเคมีในงานเกษตรกรรม / สสารและปฏิกิริยาเคมี / เคมีอินทรีย์ / ฟิสิกส์พื้นฐาน / ความร้อน แสง เสียง ไฟฟ้า แม่เหล็ก และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัลทางการเกษตร / นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์ -- อรวินท์ เลาหรัชตนันท์ -- สุจินต์ วิศวธีรานนท์, กลางพล กมลโชติ, สิริพิชญ์ วรรณภาส, กรรณิการ์ ยิ้มนาค -- ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์ -- ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ -- กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์. หน่วยที่ 10. หน่วยที่ 11. หน่วยที่ 12. หน่วยที่ 13. หน่วยที่ 14. หน่วยที่ 15.

9786161619275 (เล่ม 1) ; 9786161618360 (เล่ม 2) ; 9786161618773 (เล่ม 3) ;


สถิติศาสตร์.
วิทยาศาสตร์การเกษตร.

STOU 90208 T

กันย์ สุ่นยี่ขัน. พัชรี หิรัญมาศสุวรรณ. พันทิพย์ โตแก้ว. สุดารัตน์ นิจสุนกิจ. เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ. ธนาวรรณ บุทธิจักร. กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์. กฤษณา รุ่งโรจน์วณิชย์. จิตติมา กันตนามัลลกุล. สัจจา บรรจงศิริ. นวลจิตต์ เชาวกีรติพงศ์. อรวินท์ เลาหรัชตนันท์. สุจินต์ วิศวธีรานนท์. กลางพล กมลโชติ. สิริพิชญ์ วรรณภาส. กรรณิการ์ ยิ้มนาค. ชำนาญ เชาวกีรติพงศ์. ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์. กวิทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์, ผู้จัดทำ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter