นารถนรี พอใจ, 2517- ผู้แต่ง.

การใช้สารสนเทศเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเขตภาคเหนือตอนล่าง = Information use for study in higher education by Matayom 6 students in the Lower Northern Region Schools / Information use for study in higher education by Matayom 6 students in the Lower Northern Region Schools นางสาวนารถนรี พอใจ. - 2561. - [ก]-ฎ, 122 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.(สารสนเทศศาสตร์))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [81]-88.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.


สารสนเทศ--การศึกษาการใช้.
พฤติกรรมข่าวสาร.--ไทย (ภาคเหนือ).

Thes ศป 1 น66 2561
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter