นิภาวรรณ รัชโทมาศ, 2529- ผู้แต่ง.

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุขของอำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช = Factors related to village health volunteers’ performance on health customer protection in Phra Phrom District, Nakhon Si Thammarat Province / Factors related to village health volunteers’ performance on health customer protection in Phra Phrom District, Nakhon Si Thammarat Province นางสาวนิภาวรรณ รัชโทมาศ. - 2561. - [ก]-ฎ, 115 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ส.ม.(บริหารสาธารณสุข))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [91]-95.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ --วิทยานิพนธ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิชาเอกบริหารสาธารณสุข --วิทยานิพนธ์.


อาสาสมัครสาธารณสุข--ไทย--นครศรีธรรมราช.

Thes วส 2 น66 2561

เยาวภา ติอัชสุวรรณ, อาจารย์ที่ปรึกษา. ช่อทิพย์ บรมธนรัตน์, อาจารย์ที่ปรึกษา.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter