จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง, ผู้แต่ง.

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาไทย "เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในสาขาวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมให้รองรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0 และการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน" / ผู้เขียน/ผู้เรียบเรียง, ผศ.ดร.จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง, อ.ดร.ณัฐพร ไทยจงรักษ์, นายธฤษณุ แสงจันทร์, นายอภิมุข สดมพฤกษ์, นายวรพงศ์ เพ็ชร์ขาว, นายทวิช พงศกรวสุ. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562. - [ก]-ญ, 286 หน้า : ภาพประกอบ (ภาพสีบางภาพ) ; 21 ซม

บรรณานุกรม: หน้า 279-285.

9786164820043 ปกอ่อน ;


ครูอาชีวศึกษา--ไทย.

LB1047.85 จ7564 2562

ณัฐพร ไทยจงรักษ์, ผู้แต่ง. ธฤษณุ แสงจันทร์, ผู้แต่ง. อภิมุข สดมพฤกษ์, ผู้แต่ง. วรพงศ์ เพ็ชร์ขาว, ผู้แต่ง. ทวิช พงศกรวสุ, ผู้แต่ง.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter