น้ำทิพย์ วิภาวิน, ผู้วิจัย.

รายงานการวิจัยเรื่องแนวทางการกำหนดนโยบายการจัดการข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัยเปิดในเอเชีย = The research data management policy guidelines in the Open Universities in Asia / แนวทางการกำหนดนโยบายการจัดการข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัยเปิดในเอเชีย Research data management policy guidelines in the Open Universities in Asia โดย รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำทิพย์ วิภาวิน. - นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2562. - ก-ญ, 80 แผ่น : ภาพประกอบ ; 29 ซม

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [52]-58.


วิจัย--ข้อมูล--การจัดการ.

Q180.55.M3 น63 2562
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter