พิจิตร กิจเจตนี, 2526-

การพัฒนาชุดฝึกอบรมอิเล็กทรอนิกส์เรื่องหลักการจัดองค์ประกอบการถ่ายภาพโดยสมาร์ทโฟน สำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช = Development of an electronic training package on the topic of principles of arranging photography components by smart phones / Development of an electronic training package on the topic of principles of arranging photography components by smart phones นายพิจิตร กิจเจตมี. - 2561. - [ก]-ฎ, 188 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [133]-138.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา --การศึกษาเฉพาะกรณี.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ --การศึกษาเฉพาะกรณี.


การถ่ายภาพ--เทคนิคดิจิทัล.
องค์ประกอบการถ่ายภาพ.
สมาร์ทโฟน.
การศึกษาอิสระ--เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา.

IS ศษ 3 พ65 2561
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศึกษาศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter