วัลภา สบายยิ่ง, ผู้วิจัย.

รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำของผู้นำชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช = Development of guidance activities package to promote skills in collaboration, teamwork and leadership among leaders of Students' Clubs of Sukhothai Thammathirat Open University / การพัฒนาชุดกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำของผู้นำชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Development of guidance activities package to promote skills in collaboration, teamwork and leadership among leaders of Students' Clubs of Sukhothai Thammathirat Open University โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลภา สบายยิ่ง. - [นนทบุรี] : [มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2562. - ก-ซ, 161 แผ่น : ภาพประกอบ ; 29 ซม

บรรณานุกรม: แผ่นที่ 70-74.


ชมรมนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช--การทำงานเป็นทีม--วิจัย.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช--นักศึกษา--วิจัย.


กิจกรรมของนักศึกษา--วิจัย.
ความร่วมมือทางการศึกษา--วิจัย.
ผู้นำนักศึกษา--วิจัย.

LB3605 ว64 2562
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter