สุนิสา จุ้ยม่วงศรี, ผู้วิจัย.

รายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อคะแนนการสอบของนักศึกษาในการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช = Factors affecting test scores of STOU students who take walk-in examination via computer / ปัจจัยที่มีผลต่อคะแนนการสอบของนักศึกษาในการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Factors affecting test scores of STOU students who take walk-in examination via computer โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา จุ้ยม่วงศรี, รองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล วิจิตรวรรณา. - [นนทบุรี] : [มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2562. - ก-ซ, 104 แผ่น : ภาพประกอบ ; 29 ซม

บรรณานุกรม: แผ่นที่ 84-86.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช--นักศึกษา--การสอบ--วิจัย.

LB2367.T5 ส73 2562

สมถวิล วิจิตรวรรณา, ผู้วิจัย.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter