สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์, ผู้แต่ง.

จริยธรรมสื่อมวลชน = Mass media ethics / Mass media ethics สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์, ว.บ.(วารสารศาสตร์), ว.ม. (สื่อสารมวลชน), Ph.D. (communicaton). - กรุงเทพฯ : ฝ่ายธุรกิจมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2559. - VII, 206 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม

บรรณานุกรม: หน้า [203]-206.

9789744218933 ปกอ่อน ;


สื่อมวลชน--จรรยาบรรณ.

P92.T5 ส94 2559
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter