เอกรินทร์ พึ่งประชา, ผู้วิจัย.

โครงการวิจัยการเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและหมู่บ้านต้นแบบการผลิตและการตลาดสีเขียวมาตรฐานด่านซ้ายกรีนเนทโดยประยุกต์ใช้แนวทางระบบการรองรับมาตรฐานอย่างมีส่วนร่วมอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย / การเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและหมู่บ้านต้นแบบการผลิตและการตลาดสีเขียวมาตรฐานด่านซ้ายกรีนเนทโดยประยุกต์ใช้แนวทางระบบการรองรับมาตรฐานอย่างมีส่วนร่วมอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดย หัวหน้าโครงการ, รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ พึ่งประชา, มหาวิทยาลัยศิลปากร ; คณะนักวิจัย, คณะวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดินาภรณ์ นันที, อาจารย์ ดร.วัลลภ ทาทอง, นักวิจัยหมู่บ้านตัวอย่าง, นายวิโรจน์ อินทร์วงษ์, นายบัวลอง ศิริ [และผู้วิจัยอื่น ๆ 13 คน]. - [กรุงเทพฯ] : เอกรินทร์ พึ่งประชา, 2562. - v, ก-ต 328 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่ ; 30 ซม

บรรณานุกรม: หน้า 299-304.


ระบบเกษตรที่ดีและเหมาะสม--ไทย--เลย.
เกษตรกรรมทางเลือก--วิจัย.
ผักปลอดสารพิษ--การผลิต--เทคโนโลยีที่เหมาะสม.

S494.5.A65 อ26 2562

ศักดินาภรณ์ นันที, ผู้วิจัย. วัลลภ ทาทอง, ผู้วิจัย. วิโรจน์ อินทร์วงษ์, ผู้วิจัย. บัวลอง ศิริ, ผู้วิจัย.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter