สุวิมล บุญลือ, 2525- ผู้แต่ง.

การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ให้ประโยชน์ : กรณีการเรียกเงินสวัสดิการและเงินประโยชน์เกื้อกูลของทางราชการคืนจากผู้ที่รับไปโดยไม่มีสิทธิ = Revocation of administrative orders that provide benefits: case studies of government’s returned welfare and benefit funds from non-eligible persons / Revocation of administrative orders that provide benefits: case studies of government’s returned welfare and benefit funds from non-eligible persons นางสาวสุวิมล บุญลือ. - 2561. - [ก]-ซ, 112 แผ่น : 30 ซม

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [110]-112.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิชาเอกกฎหมายมหาชน --การศึกษาเฉพาะกรณี.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์ --การศึกษาเฉพาะกรณี.


วิธีพิจารณาคดีปกครอง.
การศึกษาอิสระ--กฎหมายมหาชน.

IS นต 2 ส79 2561
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter