สุภมาส อังศุโชติ, ผู้วิจัย.

รายงานการวิจัยเรื่องการประเมินระบบการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT ผ่านระบบสอบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช = An evaluation of Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test (STOU-EPT) E-testing system / การประเมินระบบการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ STOU-EPT ผ่านระบบสอบอิเล็กทรอนิกส์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Evaluation of Sukhothai Thammathirat Open University English Proficiency Test (STOU-EPT) E-testing system โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภมาส อังศุโชติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนิสา จุ้ยม่วงศรี, อาจารย์ปิยนาฏ สิทธิฤทธิ์, อาจารย์ ดร.ศจี จิระโร, อาจารย์ ดร.อนันดา สัณฐิติวณิชย์ [และผู้วิจัยอื่น ๆ 2 คน]. - [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2562. - 303 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [81]-83.


ภาษาอังกฤษ--การทดสอบ.
ภาษาอังกฤษ--การเรียนการสอนผ่านเว็บ.
การเรียนรู้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์--การประเมิน.

PE1114 ส746 2562

สุนิสา จุ้ยม่วงศรี, ผู้วิจัย. ปิยนาฏ สิทธิฤทธิ์, ผู้วิจัย. ศจี จิระโร, ผู้วิจัย. อนันดา สัณฐิติวณิชย์, ผู้วิจัย.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter