ชุติมา สัจจานันท์, ผู้วิจัย.

รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการรู้สารสนเทศสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย = Development of information literacy promotion model for secondary school students / การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมการรู้สารสนเทศสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Development of information literacy promotion model for secondary school students ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์. - [นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช], 2562. - 122 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม

บรรณานุกรม: แผ่นที่ 70-76.


การรู้สารสนเทศ.
การรู้สารสนเทศ--การศึกษาและการสอน.

ZA3075 ช736 2562
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter