ศุภฤกษ์ สมสะอาด, 2523- ผู้แต่ง.

ปัญหาเกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนความเสียหายจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด = Issue on exercising the right of claim for compensation from public official who committed wrongful act / Issue on exercising the right of claim for compensation from public official who committed wrongful act นายศุภฤกษ์ สมสะอาด. - 2561. - [ก]-ฌ, 100 แผ่น ; 30 ซม

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [96]-99.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์ --การศึกษาเฉพาะกรณี.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. วิชาเอกกฎหมายมหาชน --การศึกษาเฉพาะกรณี.


พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539.
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์--ละเมิด.
การศึกษาอิสระ--กฎหมายมหาชน.

IS นต 2 ศ74 2561
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิติศาสตร์.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter