แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ = Research in public administration / ชุดวิชาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ Research in public administration สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. - 77 หน้า ; 26 ซม

9786161616519 ;


รัฐประศาสนศาสตร์--วิจัย--แบบฝึกหัด.

STOU 33304 W 2561
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter