เอกสารการสอนชุดวิชาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ = Research in public administration / ชุดวิชาการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ Research in public administration สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. - 2 เล่ม [(10), [300] ; (11), [501] หน้า] : ภาพประกอบ ; 26 ซม

บรรณานุกรม.

แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ / ประเภทการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ / การกำหนดหัวข้อ ปัญหา วัตถุประสงค์และขอบเขตการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ / การทบทวนวรรณกรรม การกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัย และสมมติฐานการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ / การออกแบบการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ / เครื่องมือการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ / การวิจัยเชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์ / ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์, ดำรงค์ วัฒนา, วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ -- ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์ -- เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ -- เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ -- เทียนฉาย กีระนันทน์, เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ, สมคิด พรมจุ้ย -- ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ -- เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์. หน่วยที่ 1. หน่วยที่ 2. หน่วยที่ 3. หน่วยที่ 4. หน่วยที่ 5. หน่วยที่ 6. หน่วยที่ 7. ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการสุ่มตัวอย่าง / การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณทางรัฐประศาสนศาสตร์ / การประมวลผลและการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ / การวิจัยเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์ / การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพทางรัฐประศาสนศาสตร์ / การวิจัยแบบผสมผสานทางรัฐประศาสนศาสตร์ / การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและรายงานการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ / การประยุกต์ใช้แนวคิดและผลการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ / ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ -- กุญชร เจือตี๋ -- เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ -- เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์, ยุพิน วรสิริอมร -- เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์, ยุพิน วรสิริอมร -- สุภาพ ฉัตราภรณ์ -- รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์, ลักษณา ศิริวรรณ -- สุรพร เสี้ยนสลาย. หน่วยที่ 8. หน่วยที่ 9. หน่วยที่ 10. หน่วยที่ 11. หน่วยที่ 12. หน่วยที่ 13. หน่วยที่ 14. หน่วยที่ 15.

9786161615932 (เล่ม 1) ; 9786161616373 (เล่ม 2) ;


รัฐประศาสนศาสตร์--วิจัย.

STOU 33304 T 2561

ปุระชัย เปี่ยมสมบูรณ์. ดำรงค์ วัฒนา. วราภรณ์ รุ่งเรืองกลกิจ. ทวีศักดิ์ จินดานุรักษ์. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์. เทียนฉาย กีระนันทน์. เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ. สมคิด พรมจุ้ย. ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์. ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์. กุญชร เจือตี๋. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์. เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์. ยุพิน วรสิริอมร. เบญจา ยอดดำเนิน-แอ็ตติกจ์. ยุพิน วรสิริอมร. สุภาพ ฉัตราภรณ์. รสคนธ์ รัตนเสริมพงศ์. ลักษณา ศิริวรรณ. สุรพร เสี้ยนสลาย.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter