เอกสารการสอนชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว = Introduction to tourism and tourism industry / ชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว Introduction to tourism and tourism industry สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. - 2 เล่ม [(11), [477] ; (12), [598] หน้า] : ภาพประกอบ ; 26 ซม

บรรณานุกรม.

ความเป็นมาของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / แนวความคิดเกี่ยวกับการท่องเที่ยว / ทรัพยากรการท่องเที่ยว / จิตวิทยาการบริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / ปัจจัยที่มีผลกระทบการท่องเที่ยวและมาตรฐานสากลด้านการท่องเที่ยว / องค์การที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว / กฎหมายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและจรรยาบรรณ / รชพร จันทร์สว่าง -- วรรณา ศิลปอาชา -- วิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์-- สุรีย์ เข็มทอง -- สุวันชัย หวนนากลาง -- ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ -- อรรยา สิงห์สงบ, สุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล, ใจรัก เอื้อชูเกียรติ. หน่วยที่ 1. หน่วยที่ 2. หน่วยที่ 3. หน่วยที่ 4. หน่วยที่ 5. หน่วยที่ 6. หน่วยที่ 7. การจัดการธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / ผลกระทบของอุตสหกรรมท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม / ผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อสิ่งแวดล้อม / การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน / ธุรกิจที่พักแรมและธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม / ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายเพื่อการท่องเที่ยว และธุรกิจคมนาคมขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว / ธุรกิจสินค้าที่ระลึก ธุรกิจนันทนาการ ธุรกิจจัดประชุม นิทรรศการ และท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ / การพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว / ราณี อิสิชัยกุล -- ศรีธนา บุญญเศรษฐ์, สุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล -- ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์ -- รำไพพรรณ แก้วสุริยะ -- ราณี อิสิชัยกุล -- สมยศ วัฒนากมลชัย -- สุรีย์ เข็มทอง -- ยุวดี นิรัตน์ตระกูล. หน่วยที่ 8. หน่วยที่ 9. หน่วยที่ 10. หน่วยที่ 11. หน่วยที่ 12. หน่วยที่ 13. หน่วยที่ 14. หน่วยที่ 15.

9786161615321 (เล่ม 1) ; 9786161615444 (เล่ม 2) ;


อุตสาหกรรมท่องเที่ยว.

STOU 32335 T 2561

รชพร จันทร์สว่าง. วรรณา ศิลปอาชา. วิวัฒน์ชัย บุญยภักดิ์. สุรีย์ เข็มทอง. สุวันชัย หวนนากลาง. ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์. อรรยา สิงห์สงบ. สุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล. ใจรัก เอื้อชูเกียรติ. ราณี อิสิชัยกุล. ศรีธนา บุญญเศรษฐ์. สุชาดา เจริญพันธุ์ศิริกุล. ชัชพล ทรงสุนทรวงศ์. รำไพพรรณ แก้วสุริยะ. ราณี อิสิชัยกุล. สมยศ วัฒนากมลชัย. สุรีย์ เข็มทอง. ยุวดี นิรัตน์ตระกูล.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter