ประมวลสาระชุดวิชาการวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร = Research and statistics for agricultural extension and development / ชุดวิชาการวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร Research and statistics for agricultural extension and development บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560. - 3 เล่ม [(10), [345] ; (9), [299] ; (11), [481] หน้า] : ภาพประกอบ, แผนภูมิ ; 26 ซม

บรรณานุกรม.

แนวคิดการวิจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร / การกำหนดโจทย์และสมมติฐานการวิจัยการส่งเสริมและการพัฒนาการเกษตร / การทบทวนวรรณกรรมในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร / การออกแบบการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร / ตัวแปร ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร / จินดา ขลิบทอง, สุรางค์ศรี วาเพชร -- ดิเรก ฤกษ์หร่าย -- ภรณี ต่างวิวัฒน์ -- รุจ ศิริสัญลักษณ์ -- เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ. หน่วยที่ 1. หน่วยที่ 2. หน่วยที่ 3. หน่วยที่ 4. หน่วยที่ 5. การสร้างเครื่องมือและการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร / การวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร / สถิติพรรนาเพื่อการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร / สถิติอนุมานสำหรับการวิจัยทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร / เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ -- สุนันท์ สีสังข์ -- เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ -- จินดา ขลิบทอง. หน่วยที่ 6. หน่วยที่ 7. หน่วยที่ 8. หน่วยที่ 9. การวิจัยเชิงปริมาณในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร / การวิจัยเชิงคุณภาพในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร / การวิจัยแบบผสมผสานในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร / การวิจัยเชิงประเมินในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร / การสร้างนวัตกรรมจากงานวิจัยเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร / การจัดทำรายงานวิจัยและการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ทางส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร / สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม, นารีรัตน์ สีระสาร -- บำเพ็ญ เขียวหวาน -- สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม, พลสราญ สราญรมย์ -- ภรณี ต่างวิวัฒน์ -- ดิเรก ฤกษ์หร่าย -- จินดา ขลิบทอง. หน่วยที่ 10. หน่วยที่ 11. หน่วยที่ 12. หน่วยที่ 13. หน่วยที่ 14. หน่วยที่ 15.

9786161614430 (เล่ม 1) ; 9786161615109 (เล่ม 2) ; 9786161615130 (เล่ม 3) ;


การส่งเสริมการเกษตร--วิจัย.

STOU 91723 GT 2560

จินดา ขลิบทอง. สุรางค์ศรี วาเพชร. ดิเรก ฤกษ์หร่าย. ภรณี ต่างวิวัฒน์. รุจ ศิริสัญลักษณ์. เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ. เบญจมาศ อยู่ประเสริฐ. สุนันท์ สีสังข์. เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ. จินดา ขลิบทอง. สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม. นารีรัตน์ สีระสาร. บำเพ็ญ เขียวหวาน. สินีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม. พลสราญ สราญรมย์. ภรณี ต่างวิวัฒน์. ดิเรก ฤกษ์หร่าย. จินดา ขลิบทอง.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์. บัณฑิตศึกษา, ผู้จัดทำ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter