วรรทณี คีรีรักษ์, 2516- ผู้แต่ง.

คุณสมบัติของนักบัญชีที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการในจังหวัดภูเก็ต = The desirable characteristics of accountants by enterprises in Phuket Province / Desirable characteristics of accountants by enterprises in Phuket province นางสาววรรทณี คีรีรักษ์. - 2560. - [ก]-ฏ, 70 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [45]-47.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ --การศึกษาเฉพาะกรณี.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาบริหารธุรกิจ --การศึกษาเฉพาะกรณี.


นักบัญชี.
ผู้ประกอบการ--ไทย--ภูเก็ต.
การศึกษาอิสระ--บริหารธุรกิจ.

IS วจ 1 ว442 2560
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter