แบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาเทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ = Managerial technique and tools in public sector / ชุดวิชาเทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ Managerial technique and tools in public sector สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. - 73 หน้า ; 26 ซม

9786161615833 ;


การบริหารรัฐกิจ--แบบฝึกหัด.

STOU 33402 W
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter