เอกสารการสอนชุดวิชาเทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ = Managerial technique and tools in public sector / ชุดวิชาเทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ เทคนิคและเครื่องมือการจัดการภาครัฐ Managerial technique and tools in public sector สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. - 2 เล่ม [(11), [463] ; (10), [358] : ภาพประกอบ ; 26 ซม

บรรณานุกรม.

เทคนิคการบริการองค์การภาครัฐ / การพัฒนานักบริหาร / การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ / การจัดตั้งศูนย์บริการร่วมและเคาน์เตอร์บริการประชาชน / การจัดการคุณภาพทั่วทั้งองค์การ / นวัตกรรมการบริหาร / เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารงานภาครัฐ / การจัดองค์การภาครัฐ / อรวรรณ นุ้ยภักดี -- ปัทมา สุขสันต์ -- จิระวรรณ เจียสกุล -- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ -- ปภาวดี มนตรีวัต, จำเนียร ราชแพทยาคม -- เฉลิมพงศ์ มีสมนัย -- อำนาจ ศรีพูนสุข -- นราธิป ศรีราม. หน่วยที่ 1. หน่วยที่ 2. หน่วยที่ 3. หน่วยที่ 4. หน่วยที่ 5. หน่วยที่ 6. หน่วยที่ 7. หน่วยที่ 8. วิธีการและเทคนิคการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ / การบริหารความเสี่ยงภาครัฐ / การบริหารสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ภาครัฐ / การปฏิบัติเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ / องค์การแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ / การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการและการบริหารโครงการ / การประเมินองค์การและการประเมินบุคลากร / เฉลิมพงศ์ มีสมนัย -- กัลยาณี กิตติจิตต์ -- เสน่ห์ จุ้ยโต -- เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์ -- อำนาจ ศรีพูนสุข -- ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด -- เสน่ห์ จุ้ยโต. หน่วยที่ 9. หน่วยที่ 10. หน่วยที่ 11. หน่วยที่ 12. หน่วยที่ 13. หน่วยที่ 14. หน่วยที่ 15.

9786161615581 (เล่ม 1) ; 9786161615383 (เล่ม 2) ;


การบริหารรัฐกิจ.

STOU 33402 T

อรวรรณ นุ้ยภักดี. ปัทมา สุขสันต์. จิระวรรณ เจียสกุล. ปภาวดี มนตรีวัต. จำเนียร ราชแพทยาคม. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย. อำนาจ ศรีพูนสุข. นราธิป ศรีราม. เฉลิมพงศ์ มีสมนัย. กัลยาณี กิตติจิตต์. เสน่ห์ จุ้ยโต. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์. อำนาจ ศรีพูนสุข. ณัฐศิษฏ์ ใจสอาด. เสน่ห์ จุ้ยโต.
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิทยาการจัดการ, ผู้จัดทำ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter