เอกสารการสอนชุดวิชาการบริหารจัดการทุน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร = Capital administration for agricultural extension and development / ชุดวิชาการบริหารจัดการทุน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร การบริหารจัดการทุน เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร Capital administration for agricultural extension and development สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. - 3 เล่ม [(10), [270] ; (10), [283] ; (10), [345] หน้า] : ภาพประกอบ ; 26 ซม

บรรณานุกรม.

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร / รูปแบบ วิธีการ การวิเคราะห์ การบริหารจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร / การบัญชีและรายงานทางการเงินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร / การบริหารเงินทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร / การวางแผนการใช้ทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร / เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ -- ธิตินันธุ์ ชาญโกศล -- ส่งเสริม หอมกลิ่น -- พลสราญ สราญรมย์ -- พลสราญ สราญรมย์. หน่วยที่ 1. หน่วยที่ 2. หน่วยที่ 3. หน่วยที่ 4. หน่วยที่ 5. การบริหารหนี้สินเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร / การทำแผนธุรกิจเพื่อการจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร / การจัดทำโครงการเพื่อการจัดการทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร / การบริหารทุนเพื่อสวัสดิการในชุมชน / กฎหมายเกี่ยวกับทุนเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร / เจนณรงค์ เทียนสว่าง -- ณรัฐ รัตนเจริญ -- เพชร ทวีวงษ์ -- ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ -- ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์. หน่วยที่ 6. หน่วยที่ 7. หน่วยที่ 8. หน่วยที่ 9. หน่วยที่ 10. การวิเคราะห์การส่งเสริมการลงทุนในระดับครัวเรือน / การวิเคราะห์และการส่งเสริมการลงทุนในระดับชุมชน / การส่งเสริมและการจัดการการลงทุนขององค์กรการเงิน / การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทุนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน / การส่งเสริมและพัฒนาการจัดการทุนเพื่อธุรกิจเกษตรและธุรกิจชุมชนเกษตร / ศิรส ทองเชื้อ -- ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์, นที ขลิบทอง -- ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์, นที ขลิบทอง -- มนตรี วีรยางกูร -- ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์, นที ขลิบทอง, มนตรี วีรยางกูร. หน่วยที่ 11. หน่วยที่ 12. หน่วยที่ 13. หน่วยที่ 14. หน่วยที่ 15.

9786161615123 (เล่ม 1) ; 9786161615727 (เล่ม 2) ; 9786161615734 (เล่ม 3) ;


เกษตรกรรม--การลงทุน.
การส่งเสริมการลงทุน.

STOU 91419 T

เฉลิมศักดิ์ ตุ้มหิรัญ. ธิตินันธุ์ ชาญโกศล. ส่งเสริม หอมกลิ่น. พลสราญ สราญรมย์, พลสราญ สราญรมย์, เจนณรงค์ เทียนสว่าง. ณรัฐ รัตนเจริญ. เพชร ทวีวงษ์. ณฐิตากานต์ ปินทุกาศ. ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์. ศิรส ทองเชื้อ. ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์. นที ขลิบทอง. ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์. นที ขลิบทอง. มนตรี วีรยางกูร. ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์. นที ขลิบทอง. มนตรี วีรยางกูร.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์, ผู้จัดทำ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter