เอกสารการสอนชุดวิชาสื่อโฆษณา = Advertising media / ชุดวิชาสื่อโฆษณา สื่อโฆษณา Advertising media สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. - 2 เล่ม [(10), [423] ; (10), [426] หน้า] : ภาพประกอบ ; 26 ซม

บรรณานุกรม.

แนวคิดเกี่ยวกับสื่อโฆษณา / การใช้สื่อโฆษณาเพื่อการสร้างตราสินค้า / ประเภทสื่อโฆษณา / คำศัพท์ที่ใช้ในการวางแผนสื่อโฆษณา / การวิจัยเพื่อการวางแผนสื่อโฆษณาในยุคดิจิทัล / การวิเคราะห์ผู้บริโภคในยุคดิจิทัล / การวางแผนสื่อโฆษณาบริการ / ณัฐนันท์ ศิริเจริญ -- สกนธ์ ภู่งามดี -- อภิชญา อยู่ในธรรม -- รัตติกาล เจนจัด -- ปิยฉัตร ล้อมชวการ -- ปิยฉัตร ล้อมชวการ -- สราวุฒิ ทองศรีคำ. หน่วยที่ 1. หน่วยที่ 2. หน่วยที่ 3. หน่วยที่ 4. หน่วยที่ 5. หน่วยที่ 6. หน่วยที่ 7. กระบวนการวางแผนสื่อโฆษณา / การจัดสรรงบประมาณโฆษณา / องค์กรสื่อโฆษณา / การซื้อสื่อโฆษณา / การวางแผนสื่อโฆษณาสินค้าในตลาดต่างประเทศ / การวางแผนสื่อโฆษณาออนไลน์ / การวางแผนสื่อโฆษณาองค์กร / การวัดประสิทธิผลของสื่อโฆษณา / กมลรัฐ อินทรทัศน์ -- สราวุฒิ ทองศรีคำ -- อภิชญา อยู่ในธรรม -- ณัฐนันท์ ศิริเจริญ -- กาญจนา มีศิลปวิกกัย -- กมลรัตน์ อินทรทัศน์ -- พุทธชาติ ศิริบุตร -- ปนัดดา ตัณฑ์ไพโรจน์. หน่วยที่ 8. หน่วยที่ 9. หน่วยที่ 10. หน่วยที่ 11. หน่วยที่ 12. หน่วยที่ 13. หน่วยที่ 14. หน่วยที่ 15.

9786161614904 (เล่ม 1) ; 9786161614911 (เล่ม 2) ;


การวางแผนสื่อโฆษณา.
โฆษณา.

STOU 16354 T 2561

ณัฐนันท์ ศิริเจริญ. สกนธ์ ภู่งามดี. อภิชญา อยู่ในธรรม. รัตติกาล เจนจัด. ปิยฉัตร ล้อมชวการ. ปิยฉัตร ล้อมชวการ. สราวุฒิ ทองศรีคำ. กมลรัฐ อินทรทัศน์. สราวุฒิ ทองศรีคำ. อภิชญา อยู่ในธรรม. ณัฐนันท์ ศิริเจริญ. กาญจนา มีศิลปวิกกัย. กมลรัตน์ อินทรทัศน์. พุทธชาติ ศิริบุตร. ปนัดดา ตัณฑ์ไพโรจน์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชานิเทศศาสตร์, ผู้จัดทำ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter