ชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ Statistics and research in health science / [videorecording] = สถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ [videorecording] ดีวีดีประจำชุดวิชาสถิติและการวิจัยสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ [videorecording] Statistics and research in health science [videorecording] สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - นนทบุรี : สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. - 2 แผ่น ( 239 นาที) : เสียง, สี ; 4 3/4 นิ้ว.

การแจกแจงความน่าจะเป็น / สถิติวิเคราะห์การประมาณค่าและการทดสอบความแตกต่าง / สถิติวิเคราะห์การทดสอบสมมุติฐาน / สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ / วิไล กุศลวิศิษฎกุล ลี่ลี อิงศรีสว่าง เดชาวุธ นิตยสุทธิ สุรเดช ประดิษฐบาทุกา แผ่นที่ 1. (54 นาที) -- (63 นาที) -- แผ่นที่ 2. (57 นาที) -- (65 นาที).


Digital Video Disc (DVD)


สถิติศาสตร์.
วิจัย.

av STOU 50103 DVD-T 62/003

วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล. ลี่ลี อิงศรีสว่าง. เดชาวุธ นิตยสุทธิ. สุรเดช ประดิษฐบาทุกา.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter