เอกสารการสอนชุดวิชาสังคมมนุษย์ = Human society / ชุดวิชาสังคมมนุษย์ สังคมมนุษย์ Human society สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. - พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3). - นนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560-2561. - 2 เล่ม [(10), [419] ; (9), [452] หน้า] : ภาพประกอบ ; 26 ซม

บรรณานุกรม.

การศึกษาเรื่องของมนุษย์ / การศึกษาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ / มนุษย์กับสถาบันสังคมและการจัดช่วงชั้นทางสังคม / ภาวะไร้ระเบียบในสังคมและการจัดระเบียบในสังคมไทย / ความสำคัญของประชากรศาสตร์ต่อสังคมมนุษย์ / ครอบครัวกับสังคม / มนุษย์กับการสื่อสาร / การเมืองกับสังคม / ไพฑูรย์ มีกุศล -- จิตรา วีรบุรีนนท์ -- สุดจิต เจนนพกาญจน์ -- สรายุทธ ยหะกร -- สรายุทธ ยหะกร -- อนุชา ม่วงใหญ่ -- อนุชา ม่วงใหญ่ -- อาคม สุขตระกูล. หน่วยที่ 1. หน่วยที่ 2. หน่วยที่ 3. หน่วยที่ 4. หน่วยที่ 5. หน่วยที่ 6. หน่วยที่ 7. หน่วยที่ 8. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน / กฎหมายกับระเบียบสังคม / เศรษฐกิจกับสังคม / มนุษย์กับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน / การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมกับปัญหาสังคม / นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคมกับคุณภาพชีวิตมนุษย์ / แนวโน้มของสังคมมนุษย์ที่พึงประสงค์ / มนต์ชัย ชนินทรลีลา, ณัฏฐ์พงษ์ สมศักดิ์ -- มนต์ชัย ชนินทรลีลา, ณัฏฐ์พงษ์ สมศักดิ์ -- อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ -- อนุชา ม่วงใหญ่ -- จิตรา วีรบุรีนนท์ -- จิตรา วีรบุรีนนท์, อนุชา ม่วงใหญ่ -- ไพฑูรย์ มีกุศล. หน่วยที่ 9. หน่วยที่ 10. หน่วยที่ 11. หน่วยที่ 12. หน่วยที่ 13. หน่วยที่ 14. หน่วยที่ 15.

9786161613815 (เล่ม 1) ; 9786161614195 (เล่ม 2) ;


มนุษย์กับสังคม.
สังคมวิทยา.

STOU 10131 T 2560-2561

ไพฑูรย์ มีกุศล. จิตรา วีรบุรีนนท์. สุดจิต เจนนพกาญจน์. สรายุทธ ยหะกร. สรายุทธ ยหะกร. อนุชา ม่วงใหญ่. อนุชา ม่วงใหญ่. อาคม สุขตระกูล. มนต์ชัย ชนินทรลีลา, ณัฏฐ์พงษ์ สมศักดิ์. มนต์ชัย ชนินทรลีลา. ณัฏฐ์พงษ์ สมศักดิ์. อนุชา ภูริพันธุ์ภิญโญ. อนุชา ม่วงใหญ่. จิตรา วีรบุรีนนท์. จิตรา วีรบุรีนนท์. อนุชา ม่วงใหญ่. ไพฑูรย์ มีกุศล.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชาศิลปศาสตร์, ผู้จัดทำ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter