มะนาว = Lime / Lime สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. - กรุงเทพฯ : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2560. - (4), 9 หน้า : ภาพประกอบสี ; 30 ซม. - มาตรฐานสินค้าเกษตร ; มกษ. 27-2561 . - สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ. มาตรฐานสินค้าเกษตร ; มกษ. 27-2560. .

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 134 ตอนพิเศษ 293 ง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560.

9786163583093 ปกอ่อน ;


มะนาว--มาตรฐานการผลิต--ไทย.
สินค้าเกษตร--มาตรฐาน--ไทย.

HD9016.T5 มกษ 27-2560
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ, ผู้จัดทำ.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter