ชุติมา สัจจานันท์, ผู้วิจัย.

รายงานการวิจัยเรื่องการพัฒนาการรู้สารสนเทศ สื่อและดิจิทัลสำหรับนักศึกษาทางไกลระดับอุดมศึกษา = Information, media and digital literacy development for distance students in higher education / การพัฒนาการรู้สารสนเทศ สื่อและดิจิทัลสำหรับนักศึกษาทางไกลระดับอุดมศึกษา Information, media and digital literacy development for distance students in higher education โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา สัจจานันท์. - [นนทบุรี] : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2561. - ก-ช,107 หน้า : ภาพประกอบ ; 30 ซม

บรรณานุกรม: หน้า [67]-74.


การรู้สารสนเทศ.
การรู้สารสนเทศ--การศึกษาและการสอน.

ZA3075 ช736ร6 2561
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter