อนุวัติ คูณแก้ว, ผู้แต่ง.

สถิติเพื่อการวิจัย / ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ คูณแก้ว. - พิมพ์ครั้งที่ 1. - กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2560. - (ก)-(ณ), 628 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม

บรรณานุกรม (หน้า [573]-578) และดัชนี.

9786164292185 ปกอ่อน ;


วิจัย--ระเบียบวิธีทางสถิติ.

Q180.55.S7 อ37 2560
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter