พนม ศรีเผือด, 2506- ผู้แต่ง.

บทบาทกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่กับการส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข = Roles of internal security operations command in Chiang Mai Province on the supporting of democracy under the constitutional monarchy / Roles of internal security operations command in Chiang Mai Province on the supporting of democracy under the constitutional monarchy พันโทพนม ศรีเผิือด. - 2560. - [ก]-ฌ, 101 แผ่น : ภาพประกอบ ; 30 ซม

พิมพ์ดีด (ถ่ายสำเนา)

วิทยานิพนธ์ (ร.ม. (การเมืองการปกครอง))--มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2560.

บรรณานุกรม: แผ่นที่ [86]-89.


มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สาขาวิชารัฐศาสตร์ --วิทยานิพนธ์.
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. แขนงวิชาการเมืองการปกครอง --วิทยานิพนธ์.
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน--ไทย--เชียงใหม่.


ประชาธิปไตย.

Thes รศ 1 พ34 2560
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. สำนักบัณฑิตศึกษา.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter