กฎหมายแรงงาน 2561 / โดย กองบรรณาธิการ สถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ. - กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ, 2561. - 370 หน้า ; 24 ซม

9786163021489 ปกอ่อน ;


กฎหมายแรงงาน--ไทย.
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541.
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554.
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537.
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533.
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ--กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518.

KPT1264 ก254 2561
สถาบันพัฒนาการบริหารธรรมนิติ. กองบรรณาธิการ, ผู้รวบรวม.
    สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ : Free Hit Counter